Index to Grave Locations


Austria
  (517 entries)

Austrian Empire
  (1 entries)

Belgium
  (67 entries)

Czechia
  (34 entries)

Czechia
  (34 entries)

England
  (519 entries)

France
  (885 entries)

Germany
  (1382 entries)

Hungary
  (58 entries)

Ireland
  (12 entries)

Italy
  (391 entries)

Liechtenstein
  (2 entries)

Monaco
  (1 entries)

Netherlands
  (61 entries)

Netherlands
  (61 entries)

Scotland
  (27 entries)

Slovakia
  (4 entries)

Slovenia
  (1 entries)

Spain
  (20 entries)

Spain
  (20 entries)

Switzerland
  (117 entries)

United States of America
  (95 entries)

United States of America
  (95 entries)


4194 grave locations listed.