Porten, Henny
Henny Porten in "Kammermusik".
(1925)