Hofmann, Albert
The grave of Albert Hofmann at the Kirchhof Jerusalem und Neue Kirche II, Halleschen Tor, Kreuzberg, Berlin.
Picture by Androom (08 Apr 2003)